#

Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

Yleis- ja asemakaavoja laaditaan kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Maakunnan tasolla laaditaan lisäksi maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Kangasniemen kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi: Karttapalvelu

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja se voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava). Kunnat voivat tehdä myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Kangasniemen kunnan alueelle laadittujen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueella voidaan rantarakennuspaikalle normaalisti myöntää rakennuslupa ilman poikkeamislupaa. Yleiskaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto. Se sisältää määräykset alueiden käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta ja yleensä myös mm. rakennusten korkeudesta ja sijoituksesta rakennuspaikalla. Mitä keskeisemmästä ja tehokkaammin rakennettavasta alueesta on kyse, sitä tarkemmin rakentamistapaa on yleensä asemakaavassa ohjeistettu. Asemakaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnalla on laaja toimivalta asemakaavoituksen laajuuden ja sisällön suhteen.

Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava eli se laaditaan maanomistajan toimesta. Maanomistajallaon oikeus laadituttaa ranta-asemakaava alueelleen silloin, kun onkyse pääasiassa loma-asutuksen järjestämisestä ja alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kangasniemellä vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan verkkosivulla sekä Kangasniemen kunnallislehdessä.

Maakuntakaava

Maakuntakaava käsittää useita kuntia ja se on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laadinnassa. Maakuntakaava välittää valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä muutettaessa. Maakuntakaavoituksesta huolehtii Kangasniemen alueella Etelä-Savon maakuntaliitto.

Maakuntakaavoitus Etelä-Savossa

Yhteystiedot

Kaavoitukseen liittyvät tehtävät sekä tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta:

Jouko Romo

maankäyttöteknikko (poissaoloviikot: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49)

040 515 1736 jouko.romo@kangasniemi.fi
Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS
Kuulutus
Pöytäkirjan ote, Kunnanhallitus 24.05.2021
Kangasniemen kirkonkylän OYK-muutos OAS
Kohdekohtaiset tavoitteet päivitys 20.5.2021

Kaavoituskatsaus


Kaavoituskatsaus 2020–2021, Kaavoitusohjelma 2021
Kaavoituskatsaus 2020–2021 Asemakaavat
Kaavoituskatsaus 2020–2021 Yleiskaavat
Kaavoitustilanne 2020