#

Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitys, Kangasniemi 2022

Tuulivoimaselvityksen loppuraportti

Yleisötilaisuudessa esille nousseet selvitykset koskien kiinteistöjen arvoa ja infraääntä:

  1. https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tutkimukset-ja-julkaisut/taloustutkimus-ja-fcg-tuulivoimalat-eivat-vaikuta-asuinkiinteistojen-hintoihin
  2. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/monitieteellisessa-tutkimuksessa-selvitettiin-tuulivoiman-infraaanen

Kangasniemen kunta on hakenut ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimatuotantoon soveltuvien
alueiden selvityksen tekemiseen. Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionapuviranomaisena päättänyt myöntää Kangasniemen kunnalle valtionavustusta. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 23 550 euroa. Kangasniemen kunta osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella 7 065 euroa. Hankkeen toteutuneista kustannuksista korvataan Kangasniemen kunnalle enintään 16 485 euroa.

Hankkeeseen on kilpailutettu konsulttitoimisto tekemään varsinainen selvitystyö. Konsultiksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy. Jan Tvrdy puh. +358 50 5902832 Jan.Tvrdy@fcg.fi toimii konsultin yhteyshenkilönä.

Selvitystyön keskeiset tavoitteet:

Työssä on tarkoitus tehdä ensin alustavia puskurointitarkasteluja selvitysalueella (liitteenä karttakuva selvitysalueesta) sijaitseville asuin- ja lomarakennuksille. Tavoitteena on löytää 2-3 uutta potentiaalista tuulivoimanrakentamisaluetta. Kullekin alueelle tulisi mahtua 2-4 tuulivoimalaa. Tämän jälkeen selvitetään alueen maanomistajien suhtautuminen mahdolliseen tuulivoimarakentamiseen. Tämän puskurointiselvityksen perusteella valikoiduille 2-3 vapaille tuulivoima-alueille tehdään meluselvitys, välkemallinnus ja näkemäalueanalyysi. Lisäksi tutkitaan Sykkeen ja Metsäkeskuksen kartta-aineistoihin pohjautuen kasvi- ja eliölajien aiheuttamat rajoitukset. Tässä vaiheessa ollaan myös yhteydessä puolustusvoimiin ja selvitetään heidän kantansa ko. alueisiin. Lopputuloksena esitetään ne alueet, joille on tarkoituksenmukaista lähteä tekemään toteutukseen tähtäävät lopulliset selvitykset ja tuulivoiman rakentamista ohjaava osayleiskaava. Raportissa esitetään alustavat sijoitussuunnitelmat turbiineille ja tuotantoalueiden tuotantoarviot. Tuulivoima hankkeissa negatiivista vaikutusta aiheutuu silloin, kun hakkeet tulevat oman asuinpaikan lähelle (NIMBY-ilmiö). Tämän johdosta hankkeessa pyritään parantamaan tuulivoiman hyväksyttävyyttä esittämällä tutkittua tietoa kuntalaisille, sekä järjestämällä yleisiä että kohdennettuja tiedotustilaisuuksia niille alueille, joille olisi mahdollista rakentaa uusia.

Ilmastovaikutukset kunnan tasolla

Selvitystyön osana arvioidaan tuulivoimantuotannon päästövähennyspotentiaali kuntatasolla. Kangasniemen kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Arvio voidaan tehdä energiantuotannon päästövähennyspotentiaalin mukaisesti ilman tarkempaa tuulivoimarakentamisen elinkaarilaskentaa.

Ohessa on palautelomake, jonka välityksellä voi antaa palautetta selvitystyöstä. Selvitystyöhön sisältyy selvitysluonnoksen tulosten esittely yleisötilaisuudessa, joka järjestetään Kangasniemellä. Tilaisuuden yhteydessä esitettävistä näkemyksistä laaditaan yhteenvetokooste. Konsultti vastaa yleisötilaisuuden teknisestä toteutuksesta sekä esitettävästä sisällöstä.

Raportointi ja työn aikataulu:

Tulokset esitetään raporttina, johon sisältyy selkeät kohdekohtaiset kuvaukset ja vaikutusten arvioinnit. Aineisto tulee toimittaa tilaajalle rajoittamattomin käyttöoikeuksin. Paikkatietoaineistot toimitetaan dwg -muotoisina. Julkaistavien lopputuotteiden tulee täyttää saavutettavuusdirektiivin mukaiset laatuvaatimukset. Selvitysraportin tulee valmistua lokakuun loppuun mennessä vuonna 2022. 

Samaan aikaan myös Etelä-Savon maakuntaliitto on tekemässä maakuntakaavan päivitystyöhön liittyvänä tuulivoimatuotantoon potentiaalisien alueiden selvitystä kolmella alueella Kangasniemen kunnassa.

Linkki selvitykseen: https://www.esavo.fi/tuulivoima-selvitys
Tuulivoimaopas maanomistajille:
https://www.mtk.fi/documents/20143/0/MTK_tuulivoimaopas_0507_LQ+%281%29.pdf/a9ec980c-d86e-2363-5b8e-d525dcd9f126?t=1657013499722

Palaute tuulivoimaan liittyen

Kangasniemen kunta on saanut ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvityksen tekemiseen. FCG Oy:n tekemän selvitystyön keskeisenä tavoitteena on mm. 2–3 uuden potentiaalisen tuulivoimanrakentamisalueen löytäminen. Maanomistajien suhtautumista mahdolliseen tuulivoimarakentamiseen selvitetään. Lisäksi löydetyillä potentiaalisilla tuulivoimanrakentamisalueilla tehdään erilaisia analyysejä ja selvityksiä tuulivoiman käytön vaikutuksista (tuulivoimantuotannon päästövähennyspotentiaali kuntatasolla, meluselvitys, välkemallinnus, näkemäalueanalyysi, kasvi- ja eliölajien aiheuttamat rajoitukset, puolustusvoimien kanta). Tavoitteena on esittää selvityksen lopputuloksena alustavat sijoitussuunnitelmat turbiineille ja tuotantoalueiden tuotantoarviot. Hankkeeseen kuuluu myös oleellisena osana tutkitun tiedon esittäminen tuulivoimasta kuntalaisille. Alueille, joille olisi mahdollista rakentaa uusia tuulivoimaloita, pyritään järjestämään yleisiä ja kohdennettuja tiedotustilaisuuksia. Tällä lomakkeella voit antaa vapaata palautetta tuulivoimaan liittyen. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

  • Yhteystietosi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tietoa kaavoituksesta

Yleis- ja asemakaavoja laaditaan kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Maakunnan tasolla laaditaan lisäksi maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Kangasniemen kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi: Karttapalvelu

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja se voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava). Kunnat voivat tehdä myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Kangasniemen kunnan alueelle laadittujen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueella voidaan rantarakennuspaikalle normaalisti myöntää rakennuslupa ilman poikkeamislupaa. Yleiskaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto. Se sisältää määräykset alueiden käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta ja yleensä myös mm. rakennusten korkeudesta ja sijoituksesta rakennuspaikalla. Mitä keskeisemmästä ja tehokkaammin rakennettavasta alueesta on kyse, sitä tarkemmin rakentamistapaa on yleensä asemakaavassa ohjeistettu. Asemakaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnalla on laaja toimivalta asemakaavoituksen laajuuden ja sisällön suhteen.

Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava eli se laaditaan maanomistajan toimesta. Maanomistajallaon oikeus laadituttaa ranta-asemakaava alueelleen silloin, kun onkyse pääasiassa loma-asutuksen järjestämisestä ja alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kangasniemellä vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan verkkosivulla sekä Kangasniemen kunnallislehdessä.

Maakuntakaava

Maakuntakaava käsittää useita kuntia ja se on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laadinnassa. Maakuntakaava välittää valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä muutettaessa. Maakuntakaavoituksesta huolehtii Kangasniemen alueella Etelä-Savon maakuntaliitto.

Maakuntakaavoitus Etelä-Savossa

19.2.2024

Etelä-Savon tuulivoimakaava etenee ehdotusvaiheeseen

TIEDOTE 19.2.2024: Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 19.2. Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua ja kaavaluonnoksesta saatua palautetta.Maakuntahallitus

7.11.2023

Maakuntakaavan yleisötilaisuus Kangasniemellä ke 29.11.2023

29.11.2023-, klo 17-19 Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää esittelytilaisuuden tuulivoimakaavan luonnoksesta Kangasniemellä.Tilaisuus

Yhteystiedot

Kaavoitukseen liittyvät tehtävät sekä tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta:

Mikko Korhonen

tekninen johtaja

040 515 1739 mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS
Kuulutus
Pöytäkirjan ote, Kunnanhallitus 24.05.2021
Kangasniemen kirkonkylän OYK-muutos OAS
Kohdekohtaiset tavoitteet päivitys 20.5.2021

HÄMÄLÄISEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kuulutus

OAS

Kaavaehdotus ja merkinnät

Selostus

Luontoselvitys

Kantatilaselvitys

Pöytäkirjanote

RAUHALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kuulutus
Luontoselvitys
OAS
Kaavaselostus
Kaavakartta ja merkinnät

Kaavoituskatsaus


Kaavoituskatsaus 2022 – 2023, kaavoitusohjelma 2023
Kaavoitustilanne 2022
Kaavoituskatsaus yleis- ja ranta-asemakaavat
Kaavoituskatsaus asemakaavat

Poikkeamislupa

Poikkeamislupahakemus_lomake

Selvitys naapurin kuulemisesta -lomake