Julkaistu: 19.2.2024

Etelä-Savon tuulivoimakaava etenee ehdotusvaiheeseen

TIEDOTE 19.2.2024:

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 19.2. Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua ja kaavaluonnoksesta saatua palautetta.
Maakuntahallitus myös hyväksyi maakuntaliiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja vahvisti liiton jäsenkuntien vuoden 2024 maksuosuudet.
Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan talousarvion, jossa kuntien maksuosuuksiin päätettiin tehdä kolmen prosentin tasokorotus.

Rajavartiolaitos on pyytänyt liitolta lausuntoa Parikkalan ja Inarin tilapäisten rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Maakuntahallitus kannattaa rajanylityspaikkojen pysyvää sulkemista Rajavartiolaitoksen esityksen mukaisesti. Olosuhteiden muuttuessa päätöstä voidaan tarkastella uudelleen.


Maakuntahallitus hyväksyi vastineet tuulivoimakaavan palautteisiin – kaavasuunnittelua päätettiin jatkaa


Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu p. 040 628 2788, maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen p. 044 337 0230, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Maakuntahallitus käsitteli 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet ja hyväksyi maakuntaliiton niihin laatimat vastineet. Maakuntahallitus otti myös kantaa vetoomukseen kaavaprosessin pysäyttämiseksi.

Tuulia-Järvi Suomi ry jätti kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä maakuntahallitukselle vetoomuksen pysäyttää kaavan suunnittelu ja sen käsittely. Maakuntahallitus päätti, että maakuntakaavan suunnittelua jatketaan. Hallitus on arvioinut ja todennut tarpeen kaavan laadinnalle käynnistämispäätöksen yhteydessä. Lisäksi maakuntahallitus ohjaa kaavan laadintaa ja tekee päätöksiä kaavan eri valmisteluvaiheissa.

–  Neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelun käynnistämiselle elokuussa 2023 esitetyt perusteet eivät ole muuttuneet. Tuulivoima on keskeinen osa puhtaan energian tuotantoa. Muusta maakuntakaavoituksesta irrotettuna tuulivoimaa koskeva vaihemaakuntakaava luo edellytykset vihreän siirtymän investointien edistämiselle Etelä-Savossa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen.

Maakuntakaavaluonnoksesta saatiin kuntien ja viranomaislausuntojen (39 kappaletta) lisäksi 42 mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä yhdistyksiltä. Lisäksi palautteessa oli mukana Kangasniemen kunnalle luovutettu adressi, jossa vastustettiin tuulivoimatuotannon sijoittumasta Kangasniemelle. Adressin oli allekirjoittanut yli 1 150 henkilöä. Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteensä antaneita palautteesta sekä aktiivisesta osallistumisesta kaavatyöhön.

Mielipiteissä korostui tuulivoimaloiden vaikutukset vakituiselle asutukselle ja loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttavat melu-, välke- ja maisemavaikutukset huolestuttivat mielipiteensä antaneita useimmiten. Myös vaikutukset kiinteistöjen arvoon tuotiin esille useassa mielipiteessä.

– Hajanainen ja tasaisesti maakuntaan levittäytynyt asutus ja runsas loma-asutus sekä vesistöisyys tuovat haasteita teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamiselle Etelä-Savoon, mikä näkyi myös kaavaluonnoksesta saadussa palautteessa, kertoo maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu.

Maakuntakaavan suunnittelussa on käytetty kilometrin etäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden alueiden välillä. Mielipiteissä ja osassa lausuntojakin tätä etäisyyttä pidettiin liian lyhyenä ja esitettiin etäisyyden kasvattamista.

Maakuntahallituksen hyväksymien vastineiden mukaan maakuntakaavan suunnittelussa käytetään jatkossakin yhden kilometrin etäisyyttä.
– Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetyt ratkaisut täsmentyvät suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin kautta. Maakuntakaavan suunnittelussa käytetty etäisyys ei sido yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Maakuntakaavalla ei myöskään ohjata yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintia, suurinta sallittua korkeutta tai voimalatehoa. Nämä asiat määritellään hankesuunnittelussa ja samalla voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin ja minimoida vaikutuksia asutukseen, toteaa Tanttu.

Lausunnonantajilta oli pyydetty näkemyksiä seudullisesti merkittävien tuulivoimaloiden alueiden määrittelystä. Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimaloiden alueeksi luonnoksessa oli määritelty vähintään seitsemän tuulivoimalan muodostama kokonaisuus. Osa kunnista esitti seudulliseksi rajaksi kymmenen voimalan kokonaisuutta.
Maakuntahallitus päätti, että ottaen huomioon maakunnan erityispiirteet, vesistöjen runsauden ja kattavasti kautta maakunnan levittäytyvän asutuksen ja loma-asutuksen, sekä nykyisten teollisten luokan tuulivoimaloiden vaikutukset, on maakuntakaavassa tarkoituksenmukaista määritellä seitsemän (7) tuulivoimalan muodostama kokonaisuus seudullisesti merkittäväksi.

Lausunnoissa ja mielipiteissä maakuntakaavan vaikutusten arviointia pidettiin riittämättömänä varsinkin ylimaakunnallisten, sosiaalisten ja taloudellisten sekä yhteisvaikutuksien arvioinnin osalta.
– Saadun palautteen perusteella on selvää, että kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä meidän on täsmennettävä ja tarkennettava kaavan vaikutusten arviointia, Tanttu sanoo.

Maakuntakaavan valmistelu etenee nyt kohti ehdotusvaihetta. Seuraavaksi maakuntaliitto laatii maakuntakaavaehdotuksen, josta pyydetään ensin viranomaisten lausunnot. Näiden lausuntojen perusteella maakuntaliitto korjaa ehdotusta ennen kuin se asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2024. Tavoitteena on saada Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn marraskuussa 2024.

Mistä on kyse?

Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavaa, jossa käsitellään tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kaavaluonnos oli lausunnoilla ja nähtävillä 6.11.2023 – 5.1.2024, jolloin osallisilla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksessa oli osoitettu seitsemän seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, joista kolme sijaitsi Kangasniemen alueella ja neljä Pieksämäellä.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Nina Rasola puh. 050 517 0472, Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584

Lisätietoa löytyy myös Kaava-julkaisuista kunnan nettisivuilta.