#

Opetus

Opetus ja opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on koulutyötä ohjaava asiakirja. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sisältävät mm. oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kuvaukset, jotka kytkeytyvät arvoperustaan, oppimiskäsitykseen ja toimintakulttuurin linjauksiin. Opetussuunnitelma mahdollistaa koulun toimintakulttuurin ja koulupedagogiikan kehittämisen, jolloin oppimisprosessista tulee laadukas ja oppimistuloksista paremmat.

Paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon kangasniemeläisten oppilaiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset.

Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelmassa arvopohjan tärkeiksi arvoiksi on nostettu hyvinvointi, elämäntaidot, oppimisen ilo, vastuullisuus, osallisuus ja kangasniemeläisyys.

Avaa kuva suuremmaksi painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla ”Näytä kuva”.

Yrittäjyyskasvatus

Lukio on ollut mukana YRI-hankkeessa (Etelä-Savon kunnat ja XAMK), jonka myötä on luotu yrittäjyyskasvatuspolku. Teema on mukana Kankaisten koulun toimintasuunnitelmassa: ”Hyvinvoiva, yritteliäs ja toiminnastaan vastuuta ottava opiskelija”.

Yrittäjyyskasvatus polku alakoulusta toiselle asteelle (YRI-hanke, kuva: Antti Sarkava)