#

Kunta ja hallinto

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kuntaliitto

Tarkastuslautakunnan on mm. arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointihavainnot raportoidaan valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, valtuusto ei sitä kuntalain mukaan kuitenkaan erikseen hyväksy. Näin ollen voidaan katsoa, ettei arviointikertomuksen sisällöllä ole vaikutusta tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen eikä vastuuvapauden myöntämiseen. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen siten edelleen tiedoksi.

Kuntaliitto