#

Kunta ja hallinto

Avustukset

Opintoavustus Martta Partin testamenttirahastostaLeena Reinikaisen testamenttirahaston avustus
Avustukset yksityisteilleYrityksen koulutus-/kehittämistuki
Toiminta-avustukset kulttuuri-,
liikunta- ja nuoriso-
toimen aloilla
Kohdeavustukset
Koululaisten kesätyöllistämistukiVauvabonus

Leena Reinikaisen testamenttirahaston avustus

Avustusta voi hakea

 • liikkumisen tukemiseen mm. luiskien ja kaiteiden sekä kahvojen asentamiseen, lisäksi apuvälineiden ostamiseen, jos henkilö ei saa niitä lakisääteisesti.
 • siivoukseen, puun kantoapuun (jos henkilöllä ei ole muuta lämmitysmuotoa), pyykkihuoltoon ja muuhun kotitaloustyöhön ja lumitöihin.
 • päivätoimintamaksuun, jos se edesauttaa henkilön selviämistä itsenäisessä asumisessa kotona.
 • asioimispalveluihin
 • avustusta voidaan hakea myös erityisestä syystä, joita voivat olla:
  – eri viranomaisten vaatimat toimenpiteet asunnossa
  – Aran yms. myöntämien avustuksien omavastuuosuudet
 • erityisestä syystä myönnettävien avustusten osalta voidaan käyttää kokonaisharkintaa tuen myöntämisperusteissa.

Hakuaika ja hakemukset, ks. sivu Sähköinen asiointi

– Takaisin sivun alkuun –


Opintoavustus Martta Partin testamenttirahastosta

Hakuaika ja hakemukset, ks. sivu Sähköinen asiointi

– Takaisin sivun alkuun –


Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen aloilla

Hakuaika ja hakemukset, ks. sivu Sähköinen asiointi

Vain hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.

Haettavissa olevat avustukset:

 • Kulttuuritoimi: toiminta-avustus rekisteröidyille taide- ja kulttuurijärjestöille.
 • Liikuntatoimi: toiminta-avustus urheiluseurojen ja liikuntatyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen.
 • Nuorisotoimi: toiminta-avustus nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen toimintaan, muuhun nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan.

Avustuksien myöntämisperusteita koskevat yleislinjaukset

Kunta tukee asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla terveyttä tukevan elinympäristön ja tukemalla mahdollisuuksia tehdä työtä, kouluttautua ja harrastaa vapaa-ajalla erityisesti puhtaan luonnon keskellä. Elinvoimaisen ja hyvinvoivan Kangasniemen ydinasioita ovat yhteistyön tekeminen kuntalaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa vapaa-ajanasukkaita unohtamatta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain sekä toiminta-avustuksia että kohdeavustuksia. Avustusten tehtävä on tukea kaikkien kunnan ikä- ja väestöryhmien sivistystä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Toiminta-avustusten myöntämiseen liittyvät perusteet

Avustusta voi saada yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Kangasniemi.

Avustettavan toiminnan vaikuttavuus:

 • toiminnan kohderyhmän laajuus / osallistujamäärä
 • toiminnan vaikuttavuus eri osa-alueilla
  • hyvinvointia lisäävä vaikuttavuus seuraavilla osa-alueilla:
   • psyykkinen hyvinvointi
   • fyysinen hyvinvointi
   • sosiaalinen hyvinvointi
   • kognitiivinen hyvinvointi
  • sivistystä lisäävä vaikutus
  • yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus
 • toiminnan avoimuus ja saavutettavuus sekä yhteistyö useiden eri toimijoiden välillä
 • toiminnan ajallinen kesto avustuskaudella
 • toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen yksittäistä avustuskautta pidemmällä aikavälillä

Toimintaan saadut muut avustukset, toiminnan tuotto ja mahdolliset jäsenmaksut.
Toiminnasta saatavat selvitykset, jotka toimitetaan avustushakemuksen yhteydessä tai avustuksen myöntämisen jälkeen:

 • Yhdistyksen säännöt toimitetaan avustusta haettaessa.
 • Toimintakautta koskeva hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan hakemuksen liitteenä.
 • Avustusta saaneet hakijat toimittavat edellisen toimintakauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen avustuskaudenpuoliväliin mennessä.
 • Selvitys avustuksen käytöstä sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus avustuskaudelta toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa avustuskauden päättymisestä.

– Takaisin sivun alkuun –


Kohdeavustuksien myöntämisen perusteet

Kohdeavustuksia myönnettäessä sovelletaan toiminta-avustuksista annettuja yleislinjauksia.

Kohdeavustuksia myönnetään Kangasniemellä järjestettävään tapahtumaan tai yksilöityyn yleishyödylliseen toimintaan yksittäisille henkilöille, työryhmille tai yhdistyksille.

Kohdeavustuksen hakemisen mahdollistaa Kangasniemen kunnan jäsenyys.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 4.12.2018

– Takaisin sivun alkuun –


Yrityksen kehittämis-/koulutustuki

Hakuaika ja hakemukset, ks. sivu Sähköinen asiointi

Kangasniemen kunnan elinkeinoelämän tukemisperiaatteiden mukainen koulutus- ja kehittämistoiminnan tukihakemus

Kangasniemeläinen yritys voi saada tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Vaihtoehtoisesti yritys voi saada tukea asiantuntija- ja konsultointipalvelujen hankintaan tai kouluttautumiseen. Tuki on 50 % koulutustilaisuuden/saman koulutuskokonaisuuden kurssimaksuista tai asiantuntijapalvelusta (alv 0 %). Koulutustilaisuuden tai asiantuntijapalvelun järjestäjä tulee olla yleisesti tunnettu, korkeatasoista palvelua järjestävä yhteisö. Tuen ehtona on, että koulutus tai asiantuntijapalvelu ei ole jokavuotista rutiinikoulutusta tai rutiinitoimintojen ylläpitämistä, vaan ammattitaidon ylläpitämiseksi, säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavaa koulutusta tai yrityksen liiketoimintoja edistävää ja kehittävää toimintaa.

Tukea myönnetään yhteen koulutustilaisuuteen/samaan koulutuskokonaisuuteen tai asiantuntija- ja konsultointipalveluun/yritys/vuosi ja tuen maksimimäärä on 500 €/ yritys/vuosi.

Tuen saamiseksi edellytetään yhteydenottoa etukäteen kunnanjohtajalle tai hallintojohtajalle. Tuki maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen jätetyllä hakemuksella (hakemus, koulutusohjelma/kurssikuvaus, laskukopiot, maksukuitit). Päätöksen tekee kunnanjohtaja.

Voit tehdä tukihakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa vahvan tunnistautumisen jälkeen:

– Takaisin sivun alkuun –


Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämistuki

Työllistämistukea voivat hakea kangasniemeläiset yritykset ja yksityiset työnantajat.
Työllistettävän nuoren on oltava kangasniemeläinen koululainen tai opiskelija, joka ei ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Työllistettävän tulee olla 14–24-vuotias.

Tukihakemus tehdään sähköisesti viimeistään 31.10. klo 15.45 mennessä. Ko. ajankohdan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida. TE-toimisto tarkistaa, ettei työllistettävä ole työttömänä työnhakijana.

Tee tukihakemus tästä

Työehdoista on sovittava työntekijän ja työnantajan kesken (mm. palkka ja työaika) kirjallisesti. Kopio työsopimuksesta on liitettävä hakemukseen! Lisäksi vaaditaan selvitys maksetuista palkoista (palkkalaskelma/palkkaerittely).

Hakemuksessa ilmoitetaan työnantajan maksama bruttopalkka.
Työllistämisen tulee tapahtua 1.4.–30.9. välisenä aikana, työsuhteen keston on oltava pääsääntöisesti vähintään 20 työpäivää. Työajan on käytävä ilmi työsopimuksesta. Tukea maksetaan max. 50 %:lle hakemuksessa ilmoitetusta bruttopalkasta (ei sotukuluja tai vakuutusmaksuja). Maksettavan tuen enimmäismäärä on 250 euroa/työllistetty/kk enintään 2 kk ajan, työllistettyjen määrää ei ole rajoitettu. Maksettavan tuen työnantajakohtainen enimmäismäärä on 3 000 euroa. Työnantajakohtainen enimmäismäärä (3000 €) voi kuitenkin pienentyä, mikäli jätettyjen hakemusten määrä kasvaa suureksi.

Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, työnantajan hakemuksen perusteella.

HUOM! Tukea ei makseta työnantajan omille perheenjäsenille. Väärin perustein maksettu tuki peritään takaisin. Tukea maksetaan budjettiin varattujen määrärahojen puitteissa.

Tiedustelut
kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, puh. 040 736 6053
johdon sihteeri Johanna Järvensivu puh. 040 646 9757

– Takaisin sivun alkuun –


Avustukset yksityisteille

Kunta myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin.

– Takaisin sivun alkuun –


Vauvabonus

Kangasniemen kunnanhallituksen päätöksellä maksetaan vauvabonusta kangasniemeläisen lapsen syntymisestä kangasniemeläisille vanhemmille 300 € . Vauvabonusta voidaan hakea yksi vuosi takautuvasti lapsen syntymisestä. Vanhempien tulee hakea bonus itse kunnan sähköisen järjestelmän kautta.

Sähköinen hakemus vauvabonukseen tästä.

– Takaisin sivun alkuun –

jäähalli

lauluesitys