#

Varhaiskasvatus

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Perheen kokoHoitopäivän pituusPerheen tulot
KuukausimaksuTuntirajat ja maksuprosentitMaksuhyvitykset
Tilapäinen
hoito
Varhaiskasvatusmaksun
tarkistaminen
Peruuttamatta jätetty
paikka
Muutoksista
ilmoittaminen
Hoitoaikojen ilmoittaminen
ja poissaolot
Poikkeukset
kuukausimaksuun
Laskun
maksaminen

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Lapselle määritellään kuitenkin vain yksi tuntirajavalinta, joka kattaa molempien huoltajien osalta lapsen hoidontarpeen.
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Sivun alkuun


Hoitopäivän pituus

 • Hoitopäivän pituus määräytyy huoltajan/huoltajien työaikojen mukaan. Subjektiivinen varhaiskasvatus on enintään 20 tuntia /viikko.
 • Toimintakauden aikana muutos voidaan tehdä, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta.
 • Kunta voi suositella lapsen hoitopäivän pituuden ja hoitopäivien määrän tilanteissa, joissa hoidontarve ei johdu vanhemman työssäolosta tai opiskelusta.

Sivun alkuun


Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy perheen jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot) mukaan. Tuloihin lisätään lomarahat.

Palkkatulot ja Kelan maksamat eläke- ja etuustiedot tarkistetaan tulorekisteristä, mikäli huoltajat tai yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt ovat antaneet siihen luvan eDaisyssa käyttäjän perustiedoissa. Molempien henkilöiden tulee antaa lupa henkilökohtaisesti, toisen puolesta lupaa ei voi antaa.

Anna lupa näin:
1) Kirjaudu eDaisyyn.
2) Valitse etusivulta Käyttäjän perustiedot.

3) Valitse Kyllä kohtaan Tulotietoni saa tarkistaa tulotietorekisteristä.

Tulotiedot, joita ei saada tulorekisteristä
Tee eDaisyssa Tuloselvitys tai toimita selvitys tarvittavine liitteineen kuntaan
Johanna Järvensivu, p. 040 678 3028 johanna.jarvensivu@kangasniemi.fi

 • yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja
  tase)
 • pääomatulot ja osinkotulot
 • vuokratulot ja yhtiövastike
 • aikuiskoulutustuki
 • muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti
 • varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu, -tuki, eläke
 • vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Toimita tulotiedot tai antakaa molempien huoltajien/yhteistaloudessa asuvien osalta eDaisyssa lupa palkkatulojen ja Kelan etuuksien tarkistamiseen viimeistään sen kuun loppuun mennessä, jolloin lapsi aloittaa hoidon. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, peritään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu.

Perheen
koko,
hlöä
Tuloraja, €/kk Korkein maksu% Bruttotulot,
joilla ylin maksu
1.8.2021 alk.
22798 € 10,7 n. 5485 €
33610 € 10,7 n. 6297 €
44099 € 10,7 n. 6786 €
54588 € 10,7 n. 7275 €
65075 € 10,7 n. 7762 €

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa 1.8.2020 lähtien.

Lapsen varhaiskasvatusmaksun voit laskea seuraavan mallin mukaan:  Laske perhekoko. Katso vähimmäisbruttotuloraja/kk. Vähennä se keskimääräiseistä kuukausibruttotuloistanne. Ota jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista toimeentuloedellytysten perusteella. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 13). Huoltaja ilmoittaa toimeentulotuesta varhaiskasvatuksen toimistosihteereille tulotietoja toimittaessaan.
Maksun alentamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi.
Perheen tulee esittää erityishuolto-ohjelma tuloselvityksen yhteydessä.

Sivun alkuun


Kuukausimaksu

Ylin varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 euroa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % ensimmäisen lapsen kuukausimaksusta eli enintään 115 euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 euroa.

Sivun alkuun


Tuntirajat ja maksuprosentit

 • Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varatun tuntimäärän mukaisesti.
 • Maksu peritään tehtyjen varausten ja/tai toteutuneiden hoitotuntien mukaisesti.
 • Jos sovittu hoidon tarve ylittyy toistuvasti, tulee sopimusta tarkistaa suuremmaksi.
 • Jos kuukauden sovitut tunnit eivät täyty, peritään maksu sopimuksen mukaisena.   
PALVELUNTARVE% kokoaikaisesta
maksusta
alle 35 tuntia kuukaudessa30 %
36-84 tuntia kuukaudessa60 %
85-110 tuntia kuukaudessa 70 %
111-150 tuntia kuukaudessa 85 %
yli 151 tuntia kuukaudessa100 %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
ja koululaiset
alle 35 tuntia kuukaudessa30 %
36-59 tuntia kuukaudessa45 %
60-84 tuntia kuukaudessa60 %
85-110 tuntia kuukaudessa70 %

Sivun alkuun


Maksuhyvitykset

Koulujen loma-ajoilta (kesä-, syys- ja talvilomaviikko, joulunaika) ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaoloviikoista annetaan maksuhyvitys. Tiedotamme huoltajille, milloin hyvityspäivät tulee ilmoittaa DaisyNetiin ”Poissa”-merkinnällä. Vain annettuun päivämäärään mennessä DaisyNetissä ilmoitetut poissaoloviikot hyvitetään.

Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se aika hoitomaksussa. Perheen vuosilomien ja muiden vapaapäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.

Sivun alkuun


Tilapäinen hoito

Kunta voi tarjota perheille tilapäistä hoitoa, mikäli varhaiskasvatuksessa on tilaa. Tilapäishoitopäätös on harkinnanvarainen ja siitä päättää varhaiskasvatuksen johtaja.

Tilapäishoidon maksut ovat 12 euroa/päivä (enintään 5 tuntia) ja 20 euroa/päivä (yli 5 tuntia).

Sivun alkuun


Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot liitteineen sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta varhaiskasvatukseen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat. Maksu tarkistetaan, kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (+/- 20%), perheen olosuhteet ovat muuttuneet, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa.

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Sivun alkuun


Peruuttamatta jätetty paikka

Jos lapselle varattua ja myönnettyä paikkaa ei peruuteta ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan peruuttamatta jätetystä paikasta periä puolet kuukausimaksusta.

Sivun alkuun


Muutokset eDaisy-asiointipalvelun kautta

Kaikista hoitoon liittyvistä muutoksista tulee tehdä muutosilmoitus eDaisyssa:

 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 • Tulotiedot
 • Palveluntarpeen muutokset (tuntiraja)
 • Osoitteenmuutos
 • Hoitopaikan vaihto

Sivun alkuun


Hoitoaikojen ilmoittaminen ja poissaolot

 • Lasten hoitoajat tulee varata DaisyNetin kautta lapsen hoitopaikan määrittämän aikataulun mukaisesti.
 • Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon hoitoaikavarauksiin.
 • Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä ei oikeuta varattujen päivien siirtämiseen.
 • Vanhempien työvuorojen muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa rajoissa.

Sivun alkuun


Poikkeukset kuukausimaksuun

 • lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä
 • lapsi on sairauden vuoksi poissa puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta
 • lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään tulojen mukainen kuukausimaksu siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa
 • maksua ei peritä ajalta, joina lapsi on poissa isyysrahajaksojen ajan
 • Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se hoitomaksussa. Perheen vuosilomien ja muiden vapaapäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.
  Esimerkki: Perhe 1 on varannut lapsensa hoitopäivät. Perhepäivähoitaja pitää tasausvapaan tämän lapsen ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä ja muut perheet järjestävät varahoidon itse. Tässä tapauksessa muille perheille hyvitetään päivämaksu ja perheelle 1 ei.

Sivun alkuun


Laskun maksaminen

Päivähoito laskutetaan kuukausittain. Laskun eräpäivä on kuukauden viimeisen päivän tienoilla.

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle tai ulosottoviranomaiselle perittäväksi kahden maksukehotuksen jälkeen.

Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.

Sivun alkuun

Lue lisää:

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Tiedustelut

Henna Forss

varhaiskasvatuksen johtaja

040 678 3020 henna.forss@kangasniemi.fi

Anne Ilves

varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja

040 660 1966 anne.ilves@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Johanna Järvensivu

johdon sihteeri

040 646 9757 johanna.jarvensivu@kangasniemi.fi