#

Varhaiskasvatus

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Perheen kokoHoitopäivän pituusPerheen tulot
KuukausimaksuTuntirajat ja maksuprosentitMaksuhyvitykset
Tilapäinen
hoito
Varhaiskasvatusmaksun
tarkistaminen
Peruuttamatta jätetty
paikka
Muutoksista
ilmoittaminen
Hoitoaikojen ilmoittaminen
ja poissaolot
Poikkeukset
kuukausimaksuun
Laskun
maksaminen

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka.

Sivun alkuun


Hoitopäivän pituus

 • Hoitopäivän pituus määräytyy huoltajan/huoltajien työaikojen mukaan. Subjektiivinen varhaiskasvatus on enintään 20 tuntia /viikko.
 • Toimintakauden aikana muutos voidaan tehdä, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta.
 • Kunta voi suositella lapsen hoitopäivän pituuden ja hoitopäivien määrän tilanteissa, joissa hoidontarve ei johdu vanhemman työssäolosta tai opiskelusta.

Sivun alkuun


Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy perheen jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot) mukaan. Tuloihin lisätään lomarahat. Tulotiedot toimitetaan viimeistään sen kuun loppuun mennessä, jolloin lapsi aloittaa hoidon. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, peritään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu.

Perheen
koko,
hlöä
Tuloraja, €/kkTuloraja €/kk
1.8.2020 alk.
Korkein maksu% Bruttotulot,
joilla ylin maksu
1.8.2020 alk.
22102 €2136 € 10,7 n. 5047 €
32713 €2756 € 10,7 n. 5729 €
43080 €3129 € 10,7 n. 6139 €
53447 €3502 € 10,7 n. 6550 €
63813 €3874 € 10,7 n. 6958 €

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa 1.8.2020 lähtien.

Lapsen varhaiskasvatusmaksun voit laskea seuraavan mallin mukaan:  Laske perhekoko. Katso vähimmäisbruttotuloraja/kk. Vähennä se keskimääräiseistä kuukausibruttotuloistanne. Ota jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Sivun alkuun


Kuukausimaksu

Ylin varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen kuukausimaksustaeli enintään 145 euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 euroa.

Muutokset kuukausimaksuissa 1.8.2020 alkaen

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2020 lähtien enintään 288 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 27 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 144 euroa kuukaudessa.

Sivun alkuun


Tuntirajat ja maksuprosentit 17.4.2019 alkaen

 • Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varatun tuntimäärän mukaisesti.
 • Maksu peritään tehtyjen varausten ja/tai toteutuneiden hoitotuntien mukaisesti.
 • Jos sovittu hoidon tarve ylittyy toistuvasti, tulee sopimusta tarkistaa suuremmaksi.
 • Jos kuukauden sovitut tunnit eivät täyty, peritään maksu sopimuksen mukaisena.   
PALVELUNTARVE% kokoaikaisesta
maksusta
Subjektiivinen oikeus
varhaiskasvatukseen – enintään 20 h/vk
60 %
alle 35 tuntia kuukaudessa30 %
36-84 tuntia kuukaudessa60 %
85-110 tuntia kuukaudessa 70 %
111-150 tuntia kuukaudessa 85 %
yli 151 tuntia kuukaudessa100 %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
ja koululaiset
alle 35 tuntia kuukaudessa30 %
36-59 tuntia kuukaudessa45 %
60-84 tuntia kuukaudessa60 %
85-110 tuntia kuukaudessa70 %

Sivun alkuun


Maksuhyvitykset

Koulujen loma-ajoilta (kesä-, syys- ja talvilomaviikko, joulunaika) ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaoloviikoista annetaan maksuhyvitys. Tiedotamme huoltajille, milloin hyvityspäivät tulee ilmoittaa DaisyNetiin ”Poissa”-merkinnällä. Vain annettuun päivämäärään mennessä DaisyNetissä ilmoitetut poissaoloviikot hyvitetään.

Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se aika hoitomaksussa. Perheen vuosilomien ja muiden vapaapäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.

Sivun alkuun


Tilapäinen hoito

Kunta voi tarjota perheille tilapäistä hoitoa, mikäli varhaiskasvatuksessa on tilaa. Tilapäishoitopäätös on harkinnanvarainen ja siitä päättää varhaiskasvatuksen johtaja.

Tilapäishoidon maksut ovat 12 euroa/päivä (enintään 5 tuntia) ja 20 euroa/päivä (yli 5 tuntia).

Sivun alkuun


Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot liitteineen sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta varhaiskasvatukseen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat. Maksu tarkistetaan, kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (+/- 20%), perheen olosuhteet ovat muuttuneet, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa.

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Sivun alkuun


Peruuttamatta jätetty paikka

Jos lapselle varattua ja myönnettyä paikkaa ei peruuteta ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan peruuttamatta jätetystä paikasta periä puolet kuukausimaksusta.

Sivun alkuun


Muutokset eDaisy-asiointipalvelun kautta

Kaikista hoitoon liittyvistä muutoksista tulee tehdä muutosilmoitus eDaisyssa:

 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 • Tulotiedot
 • Palveluntarpeen muutokset (tuntiraja)
 • Osoitteenmuutos
 • Hoitopaikan vaihto

Sivun alkuun


Hoitoaikojen ilmoittaminen ja poissaolot

 • Lasten hoitoajat tulee varata DaisyNetin kautta lapsen hoitopaikan määrittämän aikataulun mukaisesti.
 • Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon hoitoaikavarauksiin.
 • Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä ei oikeuta varattujen päivien siirtämiseen.
 • Vanhempien työvuorojen muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa rajoissa.

Sivun alkuun


Poikkeukset kuukausimaksuun

 • lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä
 • lapsi on sairauden vuoksi poissa puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta
 • lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään tulojen mukainen kuukausimaksu siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa
 • maksua ei peritä ajalta, joina lapsi on poissa isyysrahajaksojen ajan
 • Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se hoitomaksussa. Perheen vuosilomien ja muiden vapaapäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.
  Esimerkki: Perhe 1 on varannut lapsensa hoitopäivät. Perhepäivähoitaja pitää tasausvapaan tämän lapsen ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä ja muut perheet järjestävät varahoidon itse. Tässä tapauksessa muille perheille hyvitetään päivämaksu ja perheelle 1 ei.

Sivun alkuun


Laskun maksaminen

Päivähoito laskutetaan kuukausittain. Laskun eräpäivä on kuukauden viimeisen päivän tienoilla. Varsinkin syksyisin kauden alkaessa laskutus saattaa viivästyä, kun maksupäätösten tekeminen ruuhkautuu uusien hakemusten myötä.

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle tai ulosottoviranomaiselle perittäväksi kahden maksukehotuksen jälkeen.

Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.

Sivun alkuun

Lue lisää:

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Tiedustelut

Henna Forss

varhaiskasvatuksen johtaja

040 678 3020 henna.forss@kangasniemi.fi

Riitta Tiusanen

päiväkodin varajohtaja

040 649 5199 riitta.tiusanen@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

toimistosihteeri

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi