#

Kunta ja hallinto

Kuulutukset

Katso Kangasniemen kunnan viralliset kuulutukset:
Kunnan viralliset kuulutukset


Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksessa on oltava seuraavat tiedot

  • mitä asia koskee
  • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä
  • päivämäärä, jolloin kuulutus on julkaistu verkkosivuilla
  • tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta
  • Verkkosivuilla julkaistavassa kuulutuksessa ei saa julkaista salassa pidettäviä tietoja. Jos kuulutettaviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja, ne on poistettava verkkosivuille vietävästä asiakirjasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Kuntaliitto.fi