#

Kunta ja hallinto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kangasniemellä on aktiivinen vanhus- ja vammaisneuvosto, johon kunnanhallitus on halunnut valita mahdollisimman laajan järjestöjen edustavuuden neuvostolle. Neuvostossa on 12 järjestöjen edustajaa ja kunnanhallituksen edustaja. Seudullisessa neuvostossa on kaksi kangasniemeläistä jäsentä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta on lakisääteistä toimintaa. Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudekseen. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii kunnanhallituksen nimeämänä toimihenkilö.

Toiminta

Vanhus- ja vammaisneuvosto tarkastelee asioita ikäihmisten näkökulmasta ja on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii myös kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kunnan eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ovat:

 • edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhustyöjär-jestöjen yhteistoimintaa
 • lisätä ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa
 • seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien osalta
 • vaikuttaa ympäristönsuunnitteluun ja toteutukseen
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan vi-ranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
 • seurata ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
 • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
 • seurata kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta ja edistää mahdollisuuksia osallistua siihen sekä seurata vammaisten henkilöiden tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä kunnassa
 • käsitellä vammaisneuvostolle tulevat aloitteet ja toivomukset, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri hallintokunnille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Neuvoston laatimat aloitteet

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kuntalaisia koskevissa asioissa.
Neuvosto on nykyisellä vastuustokaudella laatinut nämä aloitteet:
linkki sivulle.

Yhteystiedot

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo kuntalaisilta palautetta ja ehdotuksia. Yhteyttä voi ottaa vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniin.

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
Pirjo Laitinen
puh. 050 553 8035
pirjo.laitinen1@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Helvi Marttinen
puh. 050 547 8277

Sihteeri
Sari Kuusjärvi
puh. 040 192 0330

Edustajat seudullisessa vanhus- ja vammaisneuvostossa
Pentti Laitinen, puh. 0400 549 531
Kirsi Lähteenmäki, puh. 0400 770 220