#

Opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta tai muuta tukea. Oppilaan tulee saada tukea viivytyksettä, kun hän sitä tarvitsee. Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää yksilöllisesti, yleisopetuksessa tai pienryhmissä sekä samanaikaisopetuksessa. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan mukauttaa, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä.

Erityisopetuksesta vastaavat erityisopettajat. He auttavat niitä oppilaita, joiden opiskelu yleisopetuksen ryhmissä tuottaa vaikeuksia. Erityisopettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien sekä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. He ovat myös mukana laatimassa ja päivittämässä HOJKSeja eli henkilökohtaisen opetussuunnitelman järjestelyjä koskevia suunnitelmia.

Tukiopetus

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetuksen tarpeen voi todeta oppilas itse, hänen huoltajansa tai opettaja.

Lisätietoja

Joni Kääriäinen

alakoulujen rehtori

040 665 0142 joni.kaariainen@kangasniemi.fi

Merja Mälkki

yläkoulun ja lukion rehtori

040 720 1383 merja.malkki@kangasniemi.fi

Hanna-Maria Ahokas

opinto-ohjaaja

040 587 5795 hanna-maria.ahokas@kangasniemi.fi