#

Julkaistu: 17.2.2022

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitukset päättyvät myös Essoten alueella – tilojen terveysturvallinen käyttö varmistettava edelleen

Yleisötilaisuuksien henkilömäärää rajoittava määräys päättyy myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Essote) kuntien alueella sunnuntaina 20.2.2022. Määräys tilojen terveysturvallisesta käytöstä jatkuu 6.3.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka tartuntatautilain nojalla määrättyä yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoittamista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Essote) kuntien alueella 20.2.2022 jälkeen ja yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset päättyvät näin sunnuntaina myös Essoten alueella. Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla rajoitukset päättyivät 15.2.2022.

Määräys tilojen terveysturvallisesta käytöstä jatkuu

Aluehallintovirasto on 17.2.2022 tehnyt tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen, jonka mukaan tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallinen käyttö täytyy varmistaa. Määräys on voimassa 21.2. – 6.3.2022 ja jatkaa näin jo voimassa ollutta määräystä Essoten alueella.

Velvoitteet voi toteuttaa toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Kirjallinen suunnitelma asiakkaiden nähtäville

Aluehallintoviraston antama tilojen käyttöä koskeva päätös velvoittaa toimijaa tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Suunnitelman täytyy olla esillä tiloissa siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Aluehallintovirasto jatkaa koronatilanteen seuraamista

Aluehallintovirasto seuraa edelleen tiiviisti epidemiatilanteen kehittymistä ja tällä päätöksellä asetettavien rajoitustoimien vaikutusta toimialueellaan. Nyt annettu määräys kumotaan heti, mikäli sen ei arvioida enää olevan välttämätön koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Aluehallintoviraston saaman tilannekuvan mukaan epidemiatilanne on vaikea koko Essoten alueella. Essoten asiantuntija-arvion mukaan sairaanhoitopiiri on epidemiahuipulla, jonka arvioitu kesto on 2–4 viikkoa. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmä kuormittuu suuren potilasmäärän sekä henkilöstön sairastumisten vuoksi. Epidemia ei ole vielä kääntynyt alueella laskuun ja siten sairaalahoidon kuormitukseen ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta. Sairaalahoidon kuormitus on tällä hetkellä Essoten alueella koko epidemia-ajan haastavin.

”Tällä päätöksellä rajoitetaan toimintaa ainoastaan siltä osin kuin saadun asiantuntija-arvion perusteella on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi ja terveydenhuollon toimintakyvyn turvaamiseksi. Nyt asetettava rajoitus antaa rajoituksen kohteena oleville toimijoille mahdollisuuden järjestää tilojen käytön niin, että toiminnot voivat Essoten alueen vaikeasta tilanteesta huolimatta jatkua.”, toteaa ylijohtaja Soile Lahti.

”Epidemiatilanne Essoten alueella jatkuu vaikeana. Kun rajoituksia tässä tilanteessa lievennetään, korostuu jokaisen kansalaisen oma vastuullinen toiminta – mm. turvavälit, hyvä käsihygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä. Myös oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia suosituksia koronaepidemiaan liittyen on suositeltavaa noudattaa.”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Linkki Aluehallintoviraston päätökseen:

https://avi.fi/documents/25266232/108188851/Paatos-Essote-58d-ISAVI-1204-2022.pdf/3794c653-497e-bbb1-ef84-5beda47f11b9?t=1645094638204