Julkaistu: 10.1.2024

Tuulivoimakaavan luonnoksesta runsaasti palautetta 

Tiedote 10.1.2024

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtävillä olo päättyi perjantaina 5.1.2024. Kaavaluonnoksessa oli osoitettu seitsemän seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, joista kolme sijaitsi Kangasniemen alueella ja neljä Pieksämäellä.
Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimaloiden alueeksi luonnoksessa oli määritelty vähintään seitsemän tuulivoimalan muodostama kokonaisuus.

Kuntien ja viranomaislausuntojen (39 kappaletta) lisäksi luonnoksesta saatiin 42 mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä yhdistyksiltä. Lisäksi Kangasniemen kunta toimitti maakuntaliitolle tiedoksi adressin, jossa vastustettiin tuulivoimatuotannon sijoittumasta Kangasniemelle. Adressin oli allekirjoittanut yli 1 150 henkilöä.
Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteensä anteita palautteesta sekä aktiivisesta osallistumisesta kaavatyöhön.

– Hajanainen asutus ja runsas loma-asutus sekä vesistöisyys tuovat haasteita teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamiselle Etelä-Savoon, mikä näkyi myös kaavaluonnoksesta saadussa palautteessa, toteaa aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Mielipiteissä korostui tuulivoimaloiden vaikutukset vakituiselle ja loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttavat melu, välke ja maisema vaikutukset huolestuttivat mielipiteensä antaneita useimmiten. Myös vaikutukset kiinteistöjen arvoon tuotiin esille useassa mielipiteessä. Melu ja välke vaikutukset voidaan parhaiten poistaa osoittamalla kaavassa riittävä etäisyys tuulivoimaloiden ja asumisen välille. Kaavaluonnoksessa asutuksen ja tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden välisenä minimietäisyytenä oli käytetty yhtä kilometriä, jota mielipiteissä pidettiin riittämättömänä.

Asukkailla voi olla erilaisia huolenaiheita tuulivoimaloihin liittyen, ja ne pyritään huomioimaan kaavan valmistelussa.

– Tuulivoimalat olisivat uusi elementti maakunnan ympäristössä ja maisemassa, joten asukkaiden sekä loma-asukkaiden huoli ja kysymykset niiden tuomista muutoksista elinympäristöönsä ovat ymmärrettäviä. Käymme saadun palautteen huolisesti läpi ja otamme sen mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavan jatkovalmistelussa, Tanttu sanoo.

Lisäksi useassa mielipiteessä kyseenalaistettiin tuulivoimatuotannon kestävyys ja asema puhtaana energiamuotona. Mielipiteiden mukaan tuulivoimalla on myös negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja eläimistölle. Tuulivoimatuotanto sijoittuu metsävaltaisille ja harvaan asutuille alueille, jolloin rakentaminen pirstoo yhtenäisiä metsäalueita ja saattaa vaikuttaa haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen.

Maakuntakaavan valmistelu etenee nyt kohti ehdotusvaihetta. Tavoitteena on, että maakuntahallitus käsittelee luonnoksesta saadun palautteen ja maakuntaliiton siihen laatimat vastineet sekä linjaa periaatteet kaavaehdotuksen valmisteluun 19.2.2024. Ehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksessa huhtikuussa, jonka jälkeen kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot. Maakuntakaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville syksyllä 2024.


Lisätiedot:
aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu, p. 040 628 2788, marko.tanttu@esavo.fi