Julkaistu: 16.12.2020

Peruskoulun 4.-luokkalaiset saavat numerot välitodistukseen

Kangasniemen sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti 11.12.2020 kokouksessaan, että Kangasniemellä oppilaat saavat opetushallituksen määräyksen mukaisesti numeroarvioinnin neljännen luokan välitodistuksesta alkaen. Aiemmin numerot annettiin vasta neljännen luokan keväällä.

Opetushallitus julkaisi päivitetyn version perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia koskevasta luvusta helmikuussa 2020. Uusi arviointiluku kumoaa vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun. Yksi muutoksista on todistuksiin liittyvän numeroarvioinnin aikaistaminen niin, että se aloitetaan jatkossa kaikissa Suomen kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Näin oppilailla ja heidän huoltajillaan on yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa oppilaan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin.

Paikallisesti opetussuunnitelmassa kunnat voivat tarkentaa arviointia. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että Kangasniemellä lukuvuoden aikana alakouluilla järjestetään edelleen 1.-2.-luokilla arviointikeskustelut sekä 3.-6.-luokilla ns. vanhempainvartit, joissa oppimista ja koulunkäyntiä käydään keskustellen läpi oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Kouluissa keskusteluihin valmistaudutaan oppilaan itsearvioinnilla, jota tehdään säännöllisesti koko lukukauden ajan.

Kangasniemellä välitodistuksen arviointi on vuosiluokilla 1-3 sanallinen kaikissa oppiaineissa. Oppilaan osaamista arvioidaan sen mukaan, miten hän on saavuttanut oppiaineen tavoitteet. Tämän lisäksi opettaja antaa todistukseen muuta sanallista arviointia. Vuosiluokkien 4-6 arviointi on numeerinen kaikissa oppiaineissa ja myös käyttäytymisessä.

Valinnaisaineet arvioidaan kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan. Lyhyet, alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan numeroin.