kuvakehys

Julkaistu: 27.3.2023

Lehdistötiedote 27.3.2023 – Kangasniemelle ylijäämäinen tilinpäätös

Kangasniemen kunnan vuoden 2022 talousarvio laadittiin alunperin 313 216 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2022 muodostui kuitenkin 18 750 euroa ylijäämäiseksi eli tulos oli ennakoitua parempi. Tulokseen vaikutti erityisesti verotulokertymä, joka ylitti alkuperäisen talousarvion n. 1,3 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan Kangasniemen kunta sai verotuloja 21,6 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 19,853 miljoonaa euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion n. 195 000 eurolla.

Merkittävin talousarviopoikkeama tilikauden aikana oli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten kustannuksiin varatun talousarviosumman ylittyminen noin 1,7 miljoonalla eurolla, josta osa johtui koronan aiheuttamista kuluista. Vastaavasti Kangasniemen kunta sai koronasta aiheutuvia valtionavustuksia vuonna 2022 yhteensä 909 617 euroa.

Tilikauden toimintakatteeksi muodostui 40,155 miljoonaa euroa, ja toimintakulut olivat kaikkiaan 44,578 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 1,525 miljoonaa euroa, ja nettoinvestoinnit 835 307 euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Kalliolan päiväkodin laajennus, hyvinvointikeskuksen keittiön lattiasaneeraus, Beckerin koulun vesikatteen ja valaistuksen saneeraus sekä Lastutien saneeraus.

Vuoden 2022 lopussa Kangasniemen kunnalla oli lainaa 2 505 euroa/asukas, mikä on selvästi vähemmän kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Lainakanta oli pienentynyt edelliseen vuoteen nähden. Kunnan taseessa oli kertynyttä ylijäämää 31.12.2022 yhteensä 8,6 miljoonaa euroa, mikä antaa taloudellista puskuria tuleville vuosille.

Kuntakonsernin lainakanta oli 21,7 miljoonaa eli 4210 euroa asukas. Myös konsernin lainakanta oli laskenut vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Konsernin tulos oli 651 000 euroa alijäämäinen, mutta kuntakonsernissa on tilinpäätöksen jälkeen edelleen kumulatiivista ylijäämää 251 000 euroa.

Kangasniemen kunnassa asui 31.12.2022 yhteensä 5 155 henkilöä. Väestömäärä laski edelliseen vuoteen nähden 75 henkilöllä, mitä selitti lähinnä syntyneiden ja kuolleiden määrien erot.

Tilikauden merkittäviä tapahtumia oli mm. se, että Ukrainan sodan myötä Kangasniemen kunnasta tuli Mikkelin vastaanottokeskuksen sivutoimipiste, mikä selkiytti Ukrainasta saapuneiden pakolaisten vastaanoton organisointia. Lisäksi kunta käynnisti uuden kuntastrategian mukaisesti vaihtoehtoisten energiatuotantomuotojen selvitystyöt, erityisesti tuulivoiman osalta.

Kangasniemen kunta vahvisti myös osallisuustoimintaa järjestämällä mm. kirjastossa säännöllisesti yleisölle avoimia ja striimattuja keskustelutilaisuuksia kunnan ajankohtaisista kehittämisteemoista. Lisäksi kunnassa vahvistettiin elinkeinojen kehittämistyötä käynnistämällä uusi Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa -hanke.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyminen hyvinvointialueille merkitsee sitä, että jatkossa kunnan toiminta painottuu suhteellisesti enemmän varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vapaa-aikatoimeen sekä yleiseen elinvoiman kehittämiseen ja yritysyhteistyöhön. Lisäksi TE-palveluiden siirtyminen kuntiin vuonna 2025 tulee lisäämään merkittävästi työllisyyden hoitoon liittyviä vastuita, ja muutokseen valmistelu on aloitettu jo vuoden 2022 aikana. Tulevaisuuden kehittämisteemat ja painopisteet tulevat esille Kangasniemen uudessa kuntastrategiassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2022.

Kangasniemen kunnanhallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöstä 27.3.2023 pidettävässä kokouksessaan.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi, puh. 040 73 66053

Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi, puh. 040 688 7545