kevättalven maisema ja kunnan logo

Julkaistu: 26.3.2024

Kangasniemen kunnalle ylijäämäinen tilinpäätös

Kangasniemen kunnan talousarvio vuodelle 2023 laadittiin 99 604 euroa alijäämäiseksi, mutta tilikauden tulos muodostui kuitenkin 125 283 euroa ylijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttivat erityisesti ennakoitua suuremmat valtionosuuksien ja verotulojen kertymät. Kangasniemen kunta sai valtionosuuksia 1,9 miljoonaa euroa ja verotuloja 12,9 miljoonaa. Vuosikatteeksi muodostui 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa Kangasniemen kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

Kuntien tilinpäätökset 2023 tulevat olemaan myös valtakunnallisesti varsin positiivisia, mihin ovat vaikuttaneet erityisesti ns. sote-uudistuksen siirtymävaiheen verohännät. Yleinen kuntatalouden tilanne tulee kuitenkin ennakkotietojen mukaan heikkenemään selvästi vuodesta 2024 alkaen. Myös Kangasniemen kunnan osalta on ennakoitu, että poikkeuksellisten kertaluonteisten erien ja verohäntien poistuminen merkitsee tulevina vuosina merkittävää verotulojen laskua. Osin tästä syystä kunta käynnisti vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä talouden sopeutustoimet etupainotteisesti.

Kangasniemen tilinpäätöksessa 2023 toimintatuotot olivat 3,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut 16,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätös 2023 sisältää mm. Kiinteistö Oy Kunnantalon osakkeiden kirjanpidollisen tasearvon tarkastamisen. Osakkeiden arvosta kirjattiin alas tulosvaikutteisena eränä 200 000 euroa.

Kunnan lainakanta oli yhteensä 11,1 miljoonaa euroa eli 2164 euroa/asukas. Peruskunnan lainamäärässä ei tapahtunut tilikaudella merkittäviä muutoksia. Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden 2023 lopussa 14,2 miljoonaa euroa (2766 e/asukas). Konsernin lainakanta väheni merkittävästi sote-uudistuksen seurauksena. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 852 343 euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Koittilan koulun sisäilmasaneeraus, jäähallin kaukolämpöjärjestelmän rakentaminen sekä vesi- ja viemärilaitoksen linjaverkostojen saneeraukset.

Kangasniemen kunnan kokonaisnettomuutto oli tilikaudella 35 henkilöä positiivinen, mutta syntyneiden ja kuolleisuuden eron johdosta väkiluku laski 37:llä henkilöllä. Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 5 115. Kunnan työntekijöiden osalta kokonaishenkilöstömäärä oli 31.12.2023 tilanteen mukaan 197 henkilöä, joista 151 oli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa.

Kangasniemen kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä 25.3.2024 pidettävässä kokouksessa.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi, puh. 040 73 66 053

Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi, puh. 040 688 7545