#

Julkaistu: 17.5.2022

Kangasniemellä kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet 21 % vuoden 2005 tasosta

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän päästölaskentajärjestelmän viimeisimmät kuntakohtaiset päästölaskentatulokset ovat valmistuneet keväällä 2022. Laskenta kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria. Laskenta on toteutettu Hinku (=Hiilineutraali kunta -verkosto) -laskentasääntöjen mukaan, ja on tarkoitettu kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan. Laskennassa on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan (esim. tieliikenteen läpiajoliikenne). Kunnan alueella tapahtuvasta tuulivoiman tuotannosta lasketaan kunnalle päästöhyvityksiä. Tällä hetkellä laskentatiedot kattavat vuodet 2005-2020.

Suomen ympäristökeskuksen laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-35 prosenttia). Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus. Päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa Suomen kunnissa. Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (27 %), maataloudesta (21 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %). (Tiedote 5.5.2022, ymparisto.fi).

Kangasniemen suurimmat päästölähteet laskennan mukaan vuonna 2020 olivat maatalous (32 %) ja tieliikenne (21 %). Kangasniemen kokonaispäästöt ovat laskeneet vuodesta 2005 lähtien yhteensä 21 %. Kuntia on mahdollista vertailla hiilidioksidiekvivalenttina ilmoitettujen asukaskohtaisten päästöjen avulla. Kangasniemen asukaskohtaiset päästöt vuonna 2020 olivat 8.9 t CO2 ekv. Mikkelin seudun kunnista pienimmät asukaskohtaiset päästöt vuonna 2020 olivat Mikkelissä (5.3 t CO2 ekv. /as) ja suurimmat Juvalla (12.2 t CO2 ekv. /as) ja Pertunmaalla (11.1 t CO2 ekv. /as). Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaiset päästöt olivat vuonna 2020 keskimäärin 5.7, Hinku-verkostoon kuuluvien kuntien 5.1 ja Etelä-Savon kuntien 6.8 t CO2 ekv. / as.

Kangasniemi on asettanut joulukuussa 2021 hyväksytyssä ilmasto-ohjelmassaan tavoitteeksi, että Kangasniemi etenee kaikkien merkittävien sektoreiden päästövähennystavoitteissa vähintään kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Kangasniemen tavoitteena on valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuotena käytetään vuoden 2005 tasoa). Päätavoitteena Kangasniemellä on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Päästölaskennan tuloksia voi tarkastella osoitteessa: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/.

Kuva 1. Päästöjen jakautuminen sektoreittain Kangasniemellä vuonna 2020 (Suomen ympäristökeskus 2022).

Kuva 2. Asukaskohtaisten päästöjen kehitys Kangasniemellä vuosina 2005-2020 (Suomen ympäristökeskus 2022)