#

Julkaistu: 1.3.2021

Itä-Suomen aluehallintaviraston koronatiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 27.2.-15.3.2021. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 26.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Essote) alueella olevia toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 27.2. – 15.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden 

  • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
  • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi 

Ilman erillistä määräystä tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa yllä kuvatut toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, että tilojen käyttö tulee järjestää siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. 

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.  Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. 

Päätös perustuu alueelliseen koronatilanteen kokonaisarvioon

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon, jossa on arvioitu covid-19-taudin alueellisia tosiasiallisia vaikutuksia kansanterveyteen ja otetaan huomioon muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin tartuntatautilain mukaisina asiantuntijatahoina antamat arviot rajoitustoimien tarpeellisuudesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä arvion tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen välttämättömyydestä ja sille laissa asetettujen edellytysten täyttymisestä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri toteaa lausunnossaan, että huomioiden viime päivien kehitys ja muiden kuntien alueella kasvanut altistuneiden määrä sairaanhoitopiiri katsoo tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen välttämättömäksi koko sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on sairaanhoitopiirin mukaan välttämätön myös huomioon ottaen terveydenhuollon korkea kokonaiskuormitus ja tartunnanjäljityksen tilanne alueella.

Myös Itä-Suomen aluehallintoviraston arvion mukaan määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä rajoituspäätöstä uudestaan. Mikäli epidemiatilanne jatkuu ennallaan, velvoitteiden voimassaoloa voidaan jatkaa uudella päätöksellä.

Lisätietoa

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Aluehallintoviraston koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):
p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863
johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888
aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964 (yleiset ja oikeudelliset asiat)
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto