Välitodistus

Julkaistu: 17.12.2019

Alakoulujen arviointi uudistuu

Kangasniemellä alakoulujen oppilaat saavat jatkossa todistuksen kaksi kertaa vuodessa, joko sanallisena tai numeerisena.

Uutta opetussuunnitelmaa on noudatettu Kangasniemen alakouluissa vuodesta 2016 alkaen. Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Kahtena aiempana lukuvuonna alakoulujen oppilaiden väliarviointi on Kangasniemellä toteutettu arviointikeskusteluina, joihin ovat osallistuneet oppilas, hänen huoltajansa ja luokanopettaja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan, että arvioinnin osalta opetussuunnitelmaa täydennetään siten, että oppilaat saavat jatkossa todistuksen kaksi kertaa vuodessa, joko sanallisena tai numeerisena.
Jouluna saatu todistus on väliarviointi ja kevättodistus on lukuvuosiarviointi.

Lukuvuoden aikana alakouluilla järjestetään edelleen 1.-2.-luokilla arviointikeskustelut sekä 3.-6.-luokilla ns. vanhempainvartit, joissa oppimista ja koulunkäyntiä käydään keskustellen läpi oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Kouluissa keskusteluihin valmistaudutaan oppilaan itsearvioinnilla, jota tehdään säännöllisesti koko lukukauden ajan.

Kangasniemellä välitodistuksen arviointi on vuosiluokilla 1-4 sanallinen kaikissa oppiaineissa. Oppilaan osaamista arvioidaan sen mukaan, miten hän on saavuttanut oppiaineen tavoitteet. Tämän lisäksi opettaja antaa todistukseen muuta sanallista arviointia. 5.-6.-luokkalaiset saavat välitodistukseen numerot kaikista oppiaineista.

Lukuvuositodistus on vuosiluokilla 1-3 sanallinen ja vuosiluokilla 4-6 numeerinen kaikissa oppiaineissa.

Valinnaisaineet arvioidaan kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan. Lyhyet, alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan numeroin. Tästä poikkeuksena neljäsluokkalaiset saavat valinnaisesta kielestä (saksa/ranska) arvioinnin asteikolla hyväksytty/hylätty.