#

Julkaistu: 6.5.2020

MAA-AINESVARANNON MYYNTI

Kangasniemen kunta myy tarjousten perusteella omistamallaan tilalla Sorakangas 213-423-12-74 olevan maa-ainesvarannon. Alueella on voimassa maa-ainesten ottamislupa 29.9.2025 saakka, ottamisalueen pinta-ala on n. 4,2 ha ja ottamismäärä 120 000 m³. Ostaja on velvollinen ottamaan maa-aineksen ja noudattamaan toiminnassaan lupaehtoja ja suorittamaan kustannuksellaan ottamisalueen maisemoinnin ja muut jälkihoitotoimenpiteet ottamistoiminnan päätyttyä tai viimeistään ottoluvan voimassaoloaikana. Mahdollisesta ottoajan jatkamisesta on neuvoteltava erikseen. Tällöin syntyvät kustannukset jäävät ostajan vastuulle. Ostaja vastaa myös ottamistoiminnasta aiheutuvista tiemaksuista alueelle johtavilla yksityisteillä. Kauppaan ei kuulu alueella olevat valmiiksi murskatut ja seulotut varastokasat. Kauppaan ei myöskään kuulu alueen maapohja, vaan ainoastaan lupamääräysten mukaisesti irrotettavissa oleva maa-aines.

Maa-aineslupa ja ottamissuunnitelma liitteineen ovat saatavana kunnan teknisessä toimistossa ja ne voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Lisätiedot: tekninen johtaja Mikko Korhonen, puh. 040 5151739
                  maankäyttöteknikko Jouko Romo, puh. 040 5151736

Tarjous tulee antaa kokonaishintaisena (ALV 0%) tarjouksena koko maa-aineksesta ja se on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 28.5.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen osasto
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Kuoreen merkintä: “maa-ainestarjous”.

Kunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset, eikä korvaa tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia tarjouksen tekijöille.

Takaisin ylös