- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Varhaiskasvatussuunnitelma

TIIVISTELMÄ
Suomen valtioneuvosto julkaisi 28.2.2002 periaatepäätöksen valtakunnallisista varhaiskasvatuksen linjauksista. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesille annettiin tehtäväksi laatia varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Ne valmistuivat 30.9.2003. Perusteiden pohjalta kuntien on laadittava omat varhaiskasvatussuunnitelmansa, jossa linjataan varhaiskasvatuksen toteuttamista kunnassa ja ohjeistetaan yksikkö- ja lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia.

Tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista koko Suomessa sekä madaltaa kynnystä lapsen siirtyessä toimintaympäristöstä toiseen; kodista päivähoitoon, esiopetukseen, kouluun. Tarkoitus on myös saada vanhemmat ja muut lasten kanssa työskentelevät entistä tiiviimpään yhteistyöhön sekä kuulla paremmin lasta itseään häntä koskevissa asioissa.

Varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa kokonaisuuden, joka edistää lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Kangasniemen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (Stakes 30.9.2003) pohjalta.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa on ollut laatimassa koko päivähoidon henkilökunta; päivähoidon vastaava ohjaaja ja henkilökuntaa päiväkodista, perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta. Lastentarhanopettaja Henna Forss on toiminut ryhmätyöskentelyn vetäjänä ja suunnitelman kokoajana ja puhtaaksikirjoittajana.

Työn edetessä suunnitelma on tuotu luettavaksi ja kommentoitavaksi päivähoidon henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille, osalle päivähoitolasten vanhemmista sekä esiopetuksen henkilökunnalle.

Varhaiskasvatussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa. Suunnitelma ohjaa käytännön toimintaa. Se on jatkuvasti henkilöstön käytössä ja vanhempien saatavilla.

Varhaiskasvatussuunnitelma