Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on terveydenhuoltolain tarkoittamassa laajuudessaan oppilaille maksutonta. Samoin koulutapaturmista aiheutuva sairaanhoito on maksuton. Sen sijaan varsinaisesta sairaanhoidosta peritään maksu vallitsevan käytännön mukaan.

Terveydenhoitajan ja hammashuollon yhteystiedot

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori Riikka Koponen ja psykologi Noora Jukola-Paananen ovat käytettävissä keskustelu- ja tutkimusapuna oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa. Niitä voivat olla esimerkiksi oppimis- ja keskittymisvaikeudet, käytöspulmat, koulunkäynnin laiminlyönti, koulukiusaaminen ja kaveriasiat sekä oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat ja akuutit koulunkäyntiin liittyvät kriisit. Tukea saa myös vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviin pulmatilanteisiin. Toiminnan tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä varhaista tukea ja ennaltaehkäisyä painottaen. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja yhteistyössä vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden oppilaan asioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Yhteystiedot:
Kuraattori Maija Lindroth
puh. 040 1397 644 maija.lindroth (at) essote.fi

Psykologi Noora Jukola-Paananen sij. Sanna Hokkanen
puh. 040 0549 528 sanna.hokkanen (at) essote.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma on valmisteltava kunnan eri toimialojen sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöhön osallistuvien muiden tahojen yhteistyönä. Suunnitelmaa valmisteltaessa on kuultava myös lasten, nuorten ja heidän perheidensä näkemyksiä. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarvioita ja –suunnitelmaa laadittaessa.

Ensimmäinen Kangasniemen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2010–2012 hyväksyttiin 23.8.2010. Kangasniemen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma oli osa Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jota valmisteltiin samanaikaisesti kunnan oman suunnitelman kanssa seudullisessa työryhmässä. Myös suunnitelmapäivitys tehdään samanaikaisesti Mikkelin seudun suunnitelman päivityksen kanssa ja seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana.

Vuosille 2014 – 2017 laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on vuosille 2010 – 2012 vahvistettu vastaava suunnitelma, jota on yhteistyössä päivitetty perusturvan ja sivistystoimen kanssa. Uutta edelliseen hyvinvointisuunnitelmaan nähden on oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomat näkökohdat. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on koottu sen liitteenä olevaan strategiaan. Lasten ja nuorten hyvinvointityön arvot ja periaatteet on johdettu Kangasniemen kunnan strategioista sekä Lastensuojelulain (417/2008) ja Lapsen huoltolain (361/1983) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/ 2013) periaatteista. Tavoitteena on toimia mahdollisimman varhain, avoimesti ja yhteistyössä, jotta perheet, lapset ja nuoret saavat suunnitelmallista, oikea-aikaista ja moniammatillisesti asiantuntevaa palvelua ylläpitämään ja lisäämään heidän hyvinvointiaan. Kunnan keskeiset tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • kunnassa asuvien lasten kasvuolojen kehittäminen ja ongelmien vähentäminen sekä ehkäiseminen
  • lasten vanhempien ja lasten kasvatuksesta huolehtivien muiden kasvattajien tukeminen sekä ehkäisevä lastensuojelu
  • lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan ja sen toteuttamista arvioidaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä poikkihallinnollisesti. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtana on jatkuvan prosessin periaate.

LINKKI: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kiusaamisen vastainen ohjelma

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Lisätietoa KiVa Koulu –ohjelmasta sekä materiaalia löytyy nettiosoitteesta www.kivakoulu.fi tai kysymällä kouluilta. Kaikki Kangasniemen koulut ovat mukana ohjelmassa.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU