- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Koulukuljetukset

Koulumatkat | Kuljetus varsinaisilla koulumatkoilla | Kuljetuksen tarkoituksenmukaisuus |
Kuljetuksen odotus | Kuljetus ja saattoavustus varsinaisilla koulumatkoilla

KANGASNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (pdf)

KOULUKULJETUSOPAS 2018-2019  (pdf)
Opas neuvoo oppilasta toimimaan oikein koulukuljetuksessa.
Oppaasta löytyvät myös kuljetusyrittäjien yhteystiedot.

Reittikartat

Lapsesi aamukyydin liikennöitsijä ja aikataulu löytyvät Wilmasta kohdasta “Lomakkeet” (6.-7.8.2018)

 

 

(Kartta avautuu isompana napauttamalla)

Reitti 1 – Ohensalon linja-auto

Reitti 2 – Mikkelintie – Vuojalahti

Reitti 3 – Koittilan linja-auto
Reitti 4 – Latvakyyti Toivakantie (Hännilä)
Reitti 5 – Latvakyyti Toivakantie (keskustan suunnasta)
Reitti 6 Seppäläntie – Pylvänälänkuja
Reitti 7 Joutsanmaantie – keskusta
Reitti 8 Sydänmaantie – Otto Mannisen koulu
Reitti 9 – Mannilantie – Otto Mannisen tie – keskusta
Reitti 10 Mikkelintie – Vuojalahti
Reitti 11 Jyväskyläntie  Synsiö – keskusta
Reitti 12 Huumon lenkki – keskusta
Reitti 13 Latvakyyti Kaupinseläntie – Koittila
Reitti 14 Latvakyyti Rutakoski – Hankasalmentie
Reitti 15 – Latvakyyti Pieksämäentie – Vihaventie
Reitti 16 – Käsimäentie – keskusta
Reitti 17 – Vaimosniementie – keskusta

 


Koulumatkat ja koulukuljetukset esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä kuljettamisen ja saattamisen avustaminen

Sivistyslautakunta antaa alla olevat ohjeet johtokunnille, rehtoreille ja koulujen johtajille maksuttoman kuljetuksen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävän riittävän avustuksen perusteista.

Mikäli oppilaskuljetuksia koskevat säädökset muuttuvat tai Kangasniemen kunta tarkistaa omia myöntämisperusteitaan, voidaan myönnetty etuus peruuttaa. Kuljetuspäätöksen mukaiseen etuun vaikuttavista muutoksista, kuten asuinpaikan muuttumisesta, tulee huoltajan ilmoittaa välittömästi koulutoimistoon.


1. Koulumatkat

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan.

Mikäli oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, oppilaan koti on siinä osoitteessa, joka hänelle on merkitty väestörekisteriin. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tästä osoitteesta, jos alla olevat kriteerit muuten täyttyvät.

Oppilaan asuinpaikan muuttuessa osoitetaan hänelle ensisijainen oppilaspaikka lähikouluperiaatteen mukaan. Oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus jatkaa entisessä koulussaan lukukauden tai lukuvuoden loppuun saakka, jolloin huoltajan tulee itse huolehtia mahdollisista koulukuljetuksista.

Matkan pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista, yhteisesti käytössä olevaa tietä pitkin oppilaan kodin tai asunnon pihalta koulun pihalle. Koulumatkan pituus mitataan kunnissa yleisesti käytössä olevalla ja Kangasniemen kunnankin käyttämällä tietokoneohjelmalla (Map-Info). Mikäli koulumatka voidaan mitata jalankulku- kevytliikennetietä tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, katsotaan koulumatkaksi reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjen mukaan jalan suorittaa.


2. Kuljetus varsinaisilla koulumatkoilla

Kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman kuljetuksen, jos alla olevat edellytykset täyttyvät.

Perusopetuslain 32 § 1 momentti:

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Kangasniemen kunnanvaltuusto on edellisestä poiketen päättänyt 6.3.2000 11 §, että oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetukseen osallistuville oppilaille ja 1. – 2. vuosiluokkien oppilaille järjestetään maksuton kuljetus edellä mainittujen säännösten mukaan, kun koulumatka on yli kolme kilometriä.

Poikkeuksia kilometrirajoista (esimerkiksi 2,9 kilometriä) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein. Oppilaan koulumatka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisesti käytössä olevaa tietä tai kevyenliikenteen väylää pitkin kotitontin portilta koulutontin portille.

Perusopetuslain 32 § 1 momentti:

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus myös maksuttomaan kuljetukseen silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen, jos koulumatka on oppilaan ikään nähden ja /tai muut olosuhteet, esimerkiksi oppilaan henkilökohtainen kehitystaso tai terveydelliset syyt, huomioon ottaen liian vaikea tai rasittava. Tällöin edellytetään tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan lausuntoa. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen perustelujen lisäksi suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso, jolle koulukuljetus tulisi järjestää. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Kuljetuspäätös tehdään sille ajalle, jolle tarve on kunnassa todettu.

Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta järjestää kuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osuudelle.

Koulumatkan vaikeutta, rasittavuutta ja vaarallisuutta arvioidaan kunnassa Koululiitu-ohjelman avulla (www.itatoimija.fi). Tiehallinto ei anna lausuntoja yksittäisten koulumatkojen vaarallisuudesta ym. Koululiitu-ohjelma ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Esimerkiksi tien valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee koulumatkasta vaarallista. Matkan vaarallisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Huoltaja anomuksesta sivistystoimenjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen kuultuaan oppilaan koulun johtajaa (Sivistystoimen toiminta- ja hallintosääntö, sivistyslautakunta 11.6.2008 47 §). Päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen.

Kangasniemen kunnan koulukuljetukset perustuvat reitteihin, joilla käytetään sekä taksi- että linja-autokuljetusta. Opetuksen järjestäjä, kunta, päättää mitä kuljetusta kullakin reitillä käytetään.

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkasta itse.

Oppilasta ei pääsääntöisesti haeta kotipihasta, vaan hänen on tultava omin toimin kuljetusreitin varteen, josta hän pääsee koulukuljetukseen. Pisin oppilaan itsensä kulkema matka on kolme kilometriä suuntaansa. Oppilas voidaan hakea kotipihasta siinä tapauksessa, että hän lääkärin- tai muun asiantuntijalausunnon perusteella tarvitsee kuljetuksen kotipihasta.

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa koululle, kun oppilas ei sairauden tai muun syyn takia tarvitse kuljetusta (kunta joutuu muuten maksamaan käyttämättömästäkin matkasta). Huoltajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä kunnalle aiheutuneet kustannukset voidaan periä takaisin huoltajalta.


3. Kuljetuksen tarkoituksenmukaisuus

Kuljetussuunnitelmia laadittaessa on koulujen otettava huomioon perusopetuslain 32 § 2 momentin säännökset, joiden mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia.

Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.


4. Kuljetuksen odotus

Perusopetuslain 32 § 4 momentin mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjattu toiminta tarkoittaa sitä, että kuljetusta odottaville oppilaille varataan mahdollisuus opettajan tai muun henkilön valvonnassa tehdä kotitehtäviä tai opiskella muuta.

Odotusaika voidaan käyttää oppilaskuntatoimintaan, kirjastopalveluiden hyödyntämiseen, kerhotoimintaan jne. Odotusaikana voidaan myös järjestää mahdollisuus osallistua tukiopetukseen ja koulutyöhön.


5. Kuljetus ja saattoavustus varsinaisilla koulumatkoilla

Perusopetuslain 32 § 1 momentin mukaan perusopetusta, lisäopetusta ja esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka (viisi kilometriä tai pitempi) oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista ja saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Kunta voi suorittaa huoltajalle korvausta oppilaan kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus vastaa matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen eikä kunta ole sitä järjestänyt.

Oikeutta avustuksen hakee oppilaan huoltaja ja se on tehtävä ennen kuljetuksen aloittamista. Sivistystoimenjohtaja päättää avustuksen myöntämisestä sen jälkeen kun koulun johtaja on antanut asiasta lausunnon. Päätökseen tyytymätön voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen.

Kuljetus- ja saattoavustuksen myöntämistä on pidettävä tilapäisenä ja poikkeuksellisena ratkaisuna. Matkakustannusten korvauspäätös tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ellei sitä erityisestä syystä ole myönnettävä lyhyemmäksi ajaksi.

Hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.8.2009 § 38.