Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa.

Vaikeavammaisena henkilönä pidetään vammaispalvelulain 2§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi tehdään palvelutarpeen selvitys ja laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa kuvataan asiakaan nykytilanne, toimintakyky ja avun tarve, nykyiset palvelut ja tavoitteet. Päätös palveluista tehdään erikseen.

Vammaispalvelut jaetaan subjektiivisiin ja määrärahasidonnaisiin palveluihin.

Subjektiiviset palvelut

Asunnon muutostyöt
Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, wc:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korvattavissa muutostöissä tulee noudattaa soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, silloin kun ne eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.

VPL-kuljetuspalvelu
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

SHL-kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna myönnettävä kuljetuspalvelu on kalenterivuodeksi kerrallaan myönnettävä, määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.
Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään ensisijaisesti vähävaraisille yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden palvelun tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä toimintakyvyn heikkenemisestä ja joilla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Matkoja myönnetään tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Kangasniemen kunnan alueella.

Palveluasuminen
Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.

Päivätoiminta
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Määrärahasidonnaiset palvelut

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään kunnan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Määrärahasidonnaisten palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen.
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi.

Vammaispalveluista saat lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä puh. 040 587 2420.
Soittoaika sosiaalityöntekijälle ma – to klo 9 – 10.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU