Lastensuojelu

Lastensuojelun keskeisenä tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyöllä autetaan lasta ja tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ehkäisee lapsen ja perheen ongelmia sekä auttaa saamaan apua vaikeuksissa riittävän varhain. Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi tai nuori – etusijalla on lapsen etu.

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelu on ehkäisevää lastensuojelua ja lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluu
1. lastensuojelutarpeen selvitys
2. avohuollon tukitoimet
3. lapsen kiireellinen sijoitus ja
4. huostaanotto sekä niihin liittyvä
5. sijaishuolto ja jälkihuolto
Ehkäisevää lastensuojelua on kunnan muiden palveluiden piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvoloissa, muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetustoimessa ja nuorisotyössä.

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Heidän tulee turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja hyvinvointi. Kunnan palveluissa huolehditaan, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä.

Lisäksi seuraavilla ammattihenkilöillä on ilmoittamisvelvollisuus:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • opetustoimi
 • nuorisotoimi
 • poliisitoimi
 • rikosseuraamuslaitos
 • palo- ja pelastustoimi
 • sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
 • seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta
 • turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminta
 • hätäkeskustoiminta
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö
 • muu sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 • palveluksessa tai luottamussuhteessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt
 • kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt

Ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Salassapitosäännösten estämättä.
Lastensuojeluilmoitus (tästä)

Lastensuojelutyöstä suurin osa toteutetaan avohuollon lastensuojelutyönä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat lapsen ja perheen palveluja, joita järjestetään lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleville lapsille. Tukitoimista sovitaan lapsen lastensuojelun asiakassuunnitelmassa. Ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä niin, että lasten myönteinen kasvu ja kehitys mahdollistuvat. Sosiaalityöntekijä auttaa selvittämään lapsen/nuoren ja perheen ongelmatilanteita tavoitteenaan löytää juuri heille sopivia ratkaisuja. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Avohuollon lastensuojelutyö alkaa yleensä lapsen tai perheen ottaessa yhteyttä tai kun sosiaalityöntekijä saa perhettä koskevan lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojelutarpeen selvittelyn kautta syntyy mahdollinen lastensuojelun asiakkuus, jota tukitoiminen saaminen edellyttää. Jokaisella lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalla lapsella on hänen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä tehdään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Se on tavoitteellista lapsen ja perheen auttamista ja tukemista. Sosiaalityöntekijä seuraa ja arvioi, miten avohuollon tukitoimet auttavat lasta ja perhettä.

Avohuollon tukitoimia ovat mm.

 • ohjaus ja neuvonta
 • keskustelut
 • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
 • taloudellinen
 • perhetyö vanhempien kasvatustyön tukemiseksi
 • lapsen/nuoren koulunkäynnin mahdollistaminen
 • lapsen/nuoren harrastustoiminnan tukeminen
 • tukiperheen tai tukihenkilön järjestäminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • päivähoito
 • lapsen tai koko perheen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon
 • päihdeongelman kartoittaminen ja hoitoonohjaus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, sijoitetaan hänet kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. Ennen päätöstä sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja vanhemman mielipiteen, ellei siitä käsittelyn viivästymisen vuoksi aiheudu haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Kiireellinen sijoitus voi jatkua 30 vuorokautta ja jatkopäätöksellä toiset 30 vuorokautta, yhteensä 60 vuorokautta kiireellisen sijoituksen alkamisesta.

Jos avohuollon tukitoimet eivät riitä lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi, lapsi voidaan ottaa huostaan. Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Huostaanotto mahdollistaa lapsen pidempiaikaisenkin sijoittamisen kodin ulkopuolelle.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Yhteydenotot:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut / Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Huupponen Marika, palveluesimies puh. 040 5271 520
sosiaalityöntekijä puh. 040 587 2419
Korja Hanna, perhetyöntekijä puh. 040 520 6698
Nuutinen Minna, erityisnuorisotyöntekijä puh. 040 063 7292

Soittoaika ma–to klo 9 – 10. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön vastaajaan


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU